Vilkår for bruk

Vennligst les vilkårene og betingelsene for kjøp på flove.Nei. Vilkårene kan endres når som helst og bør derfor leses gjennom hver gang du foretar et kjøp på flove.Nei.

 • Partene

Selger er:

Flove Norge AS

Organisasjonsnummer: 919 265 825

Postadresse: Søndre Borgen 4B, 1388 Borgen

Besøksadresse: Drammensveien 126, 0277 Oslo

E-post: Hei @flove.Nei

Heretter referert til som "Flove".

Kjøper er:

Person som er oppgitt som kjøper ved bestillingen.

Her referert til som "deg", "kjøper" eller "kunde".

Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

 • general

Kjøp av varer eller tjenester fra flove.no er underlagt bestemmelsene i disse vilkårene. Kjøper må være over 18 år for å handle hos flove.Nei.

 • Bestilling og avtale

Vilkårene utgjør sammen med kundens bestilling, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelle spesielle avtalevilkår det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell konflikt mellom opplysningene vil det som er særskilt avtalt mellom partene gjelde, så lenge det ikke er i strid med ufravikelig lovgivning. Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Din bestilling er bindende når bestillingen din er registrert på Flovesin server. Flove er samtidig bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som tilbys hos flove.Nei.

Etter å ha mottatt bestillingen, Flove vil bekrefte bestillingen ved automatisk å utstede ordrebekreftelsen. Les bestillingsbekreftelsen nøye når du mottar den og sjekk at den stemmer overens med bestillingen din.

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Flove, som du kan godta eller avslå. Du har fortsatt rett til å foreta din opprinnelige bestilling dersom den er i samsvar med det som tilbys på flove.Nei. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisfeil – se avsnittet nedenfor om priser.

Avtalen er imidlertid ikke bindende dersom det har oppstått skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Flove i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og motparten innså eller burde ha innsett at en slik feil forelå. Ved slike skrive- eller trykkfeil av betydelig størrelse i annonser, nettbutikk mm. Flove kan ensidig endre, slette eller avvise bestillinger.

 • pris~~POS=TRUNC vilkår~~POS=HEADCOMP

Alle priser er oppgitt inkludert mva i Norge og eksklusiv mva utenfor Norge. Frakt er også tilgjengelig. Eventuelle tollregler i bestillingslandet kommer i tillegg til import. Her gjelder ulike regler i ulike land.

Fraktpriser:

– Frakt kommer i tillegg.

Flove forbeholder seg retten til å endre priser.

 • Betaling

Kjøper kan velge mellom betalingsløsningene Stripe eller Vipps. Ved betaling med debet- eller kredittkort kan Stripe reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

 • Levering og risiko på varen

Levering skjer når kunden, eller dennes representant, har mottatt varen eller tjenesten i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Flove gi kunden informasjon så snart Flove har kjennskap til det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering vil skje eller om produktet er utsolgt.

Dersom leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal Flove levere varene til kjøper uten ugrunnet opphold og 30 dager etter bestilling fra kunden. Varene skal leveres til kjøper med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

Levering av produktene skjer på den måten, på det stedet og til eller innen avtalt tid. For nasjonal frakt innen Norge, Flove er ansvarlig for produktene frem til de overtas av deg, dvs. når du har mottatt produktene i din besittelse.

Ved internasjonal levering utenfor Postens virksomhetsområde faller risikoen for tap av varer på kjøper ved levering til transportør ved frakt uten sporing, dvs. uten forsikring.

For alle bestillinger utenfor Norge kan det forekomme toll- og importkostnader. Vi anbefaler at kunden sjekker med tollvesenet i sitt land for mer informasjon. Flove kan ikke holdes ansvarlig for merkostnader i forbindelse med toll og andre importkostnader. Kunden er selv ansvarlig for dette.

 • Retur og angrerett

Kjøper skal gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. På fristen er alle kalenderdager inkludert. Dersom fristen går ut på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding sendes før fristens utløp. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er benyttet, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Avbestillingsfristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt.

Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelse oppgir at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Det samme gjelder ved manglende informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for bruk av angreretten. Dersom den næringsdrivende gir opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen fortsatt 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten skal varen returneres til selger uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

Selger plikter å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten ugrunnet opphold, og minst 14 dager fra selger mottok melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen inntil han har mottatt varen fra kjøper, eller inntil kjøper har fremlagt dokumentasjon for at varen kan sendes tilbake.

NB: Angreretten for intime produkter er unntatt fra angrerettloven §22 dersom forseglingen brytes etter levering.

 

 • Tilbakebetaling

Betaling med kredittkort

Dersom kjøpet gjennomføres med kredittkort, vil pengene bli refundert til samme kort som ble gjort ved kjøpet.

Betaling med Vipps

Hvis kjøpet ditt gjennomføres med Vipps, vil pengene dine bli betalt tilbake til samme konto

 

 • Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

If Flove ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtale mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5, holde tilbake / eller kreve erstatning fra Flove. Ved krav om mislighold bør meldingen av bevismessige årsaker være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse

Kjøper kan opprettholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Flove. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det er til hinder for at Flove ikke kan overvinnes, eller hvis oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Flove at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i Flove oppfylle. Skulle vanskelighetene forsvinne innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøper mister retten til å kreve oppfyllelse dersom han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Høyde

If Flove ikke leverer varene på leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre Flove å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Hvis Flove ikke leverer innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom Flove nekter å levere varen. Det samme gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom kjøper har informert Flove at leveringstidspunktet er avgjørende. Dersom varen leveres etter den tilleggsfrist som forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for avtaleinngåelsen, må kravet om heving fremsettes innen rimelig tid etter at kjøper ble kjent med leveransen.

 • Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Flove sørger for at forsinkelsen skyldes hindringer utenfor Floves kontroll som ikke med rimelighet kunne tas i betraktning på tidspunktet for utnevnelsen, unngås eller overvinnes konsekvensene av.

 • Feil ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsperiode

Dersom det er en mangel ved varen, skal kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget gi beskjed Flove at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid klaget i tide dersom det skjer innen 1 måned. fra mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og om- levering, kreve prisavslag, kreve heving av avtalen og Flove. Klager til Flove må gjøres skriftlig.

 • Korrigering eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av lignende ting. Flove kan fortsatt motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller gi Flove urimelig kostnad. Utbedring eller omlevering skal skje innen rimelig tid. Flove har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisreduksjon

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette betyr at forholdet mellom rabattert og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom vareverdien i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

 • Høyde

Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert, kan kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 • Floves Rettigheter ved kjøpers mislighold

 

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige forpliktelsene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Flove eller forhold fra Floves side, kan Flove etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, avhengig av omstendighetene, holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve heving av avtalen og kreve erstatning fra kjøper. Flove vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

 • Oppfyllelse

Flove kan opprettholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Hvis varen ikke blir levert, Flove mister sin rett hvis Flove venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Høyde

Flove kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side. Flove kan imidlertid ikke trekke seg dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom Flove setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan Flove heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, Flove kan kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til inkasso. Kjøper kan da holdes ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Dersom kjøperen unnlater å hente betalte varer, Flove kan belaste kjøperen et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Flovesine faktiske utgifter for å levere varene til kjøperen.

 • Rettigheter

Nettsiden flove.no og alt innhold som er tilgjengelig der tilhører Flove eller våre partnere. Informasjonen er beskyttet blant annet gjennom immaterielle rettigheter og markedsføringslover. Varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og produktinformasjon eller annet innhold, kan ikke gjenbrukes uten Floveskriftlig forhåndsgodkjenning.

 • Personlig informasjon

Ved å godta disse vilkårene godtar du det Flove kan behandle personopplysningene innhentet i forbindelse med kjøpet og gjennomføringen av det, innenfor rammene beskrevet i denne delen.

Flove kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn og adresse
 • E-post
 • telefonnummer
 • Kjøpsinformasjon, inkludert informasjon om varer du kjøper, tid og pris.
 • Betalingsinformasjon behandlet av Stripe og Vipps
 • Informasjon om eventuell korrespondanse mellom dem og Flove i forbindelse med kjøpet

Flove er behandlingsansvarlig for personopplysninger innhentet i forbindelse med kjøpet. Flove vil behandle din personlige informasjon for å administrere og fullføre bestillingen din, for å levere varene til deg.

Med mindre du har avtalt noe annet, Flove kan i henhold til personopplysningsloven kun behandle de personopplysningene som er nødvendige for Flove for å kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for Flove for å gjennomføre avtalen, eller i lovpålagte tilfeller. I den grad det er nødvendig for å fullføre betalingen, vil Stripe og Vipps behandle betalingsopplysningene dine på vegne av Flove..

 • Informasjon gitt i nettbanken

 

Samtidig som Flove tilstreber å gi kundene en så nøyaktig beskrivelse av produkter som mulig på flove.nei, det kan forekomme skrive-/trykkfeil, minimale fargevariasjoner fra bildet til det faktiske produktet på grunn av en rekke faktorer, som fargeinnstilling og kontraster som er satt opp for skjermen eller hvilken nettleser som brukes. Flove kan ikke holdes ansvarlig for fargeforskjeller i henhold til informasjon gitt på flove.no, gjennom markedsføring eller på annen måte.

Flove forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen din dersom produktet er utsolgt. Kunden vil få informasjon om dette sammen med informasjon om hva Flove kan tilby i stedet. Kunden vil ha mulighet til å akseptere et nytt tilbud eller kansellere bestillingen.

Flove forbeholder seg retten til å slutte å bruke flove.no når som helst, for eksempel under vedlikeholdsprosedyrer.

 • Tvister og lovvalg

Klager skal rettes til Flove innen rimelig tid, jfr. punkt 9 og 10.

Tvister som oppstår på grunn av eller oppstår i forbindelse med kjøpet skal løses i minnelighet av partene. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. For øvrig hører tvister til de alminnelige norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

(1) Disse vilkårene skal sammen med bestillingsløsningen sikre at kunden får den informasjonen kunden har krav på, herunder informasjon om at det foreligger angrerett. Vilkårene trenger ikke å informere om reglene for situasjonen hvor byer ikke har gitt slik informasjon.

×